Naar inhoud

microStart maakt zijn balans op: 869 microkredieten in 2015

13 januari 2016

Met 869 verleende microkredieten, voor een recordbedrag van in totaal 6,4 miljoen euro, was 2015 een topjaar voor microStart, de belangrijkste Belgische instelling voor professioneel microkrediet. Een belangrijke en opmerkelijke ontwikkeling in 2015 is dat het profiel van de klanten verandert: er zijn nu meer zelfstandigen die al een activiteit uitoefenden, dan nieuwe starters.

 

EEN VERANDEREND CLIËNTEEL

2015 was een uitstekend jaar: ruim 3600 personen kwamen in contact met microStart. Tot voor kort waren de meerderheid van die klanten werkzoekenden die zich een weg uit de werkloosheid wilden banen. Maar sinds dit jaar zijn er voor het eerst meer zelfstandigen met een bestaande activiteit (42%) die een kredietaanvraag indienen, dan werkzoekenden of inactieven (39%).

“Die evolutie op het vlak van de beroepssituatie van onze kredietaanvragers is een belangrijke verandering. Terwijl het aanvankelijk onze ambitie was om ons te richten op werklozen en OCMW-gerechtigden, stellen we vast dat steeds meer micro-ondernemers, die vaak al verschillende jaren een eigen zaak hebben, een beroep doen op microfinanciering om hun activiteit te ontwikkelen”, zegt Patrick Sapy, algemeen directeur van microStart.  

 

STEEDS MEER VRAAG

In 2015 verstrekte microStart advies, coaching en opleidingen aan niet minder dan 1230 personen. Het socio-demografische profiel van de ondernemers blijft stabiel van jaar tot jaar: 68% is man en 70% is geboren in het buitenland. 14% van hen heeft moeite met lezen en schrijven. 54% heeft niet meer dan de middelbare school gedaan.   

Die kenmerken hebben echter geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid van de ontleners. Getuigen daarvan zijn de hoge terugbetalingsgraad van de microkredieten (92%) en de beperkte verliezen na gebruikmaking van de garantieregeling (nauwelijks 2%).      

De verscheidenheid aan activiteiten gecreëerd door microStart is zeer groot. De meest voorkomende sectoren zijn: winkels (27%), diensten (18%), ambachten (18%), horeca (16%) en transport (13%).

Het gemiddelde bedrag van de verstrekte leningen is in 2015 gestegen tot 7400 euro. Bij de start vijf jaar geleden was dat maar 6200 euro. Die opvallende stijging is vooral toe te schrijven aan de verhoging van het toegekende maximumbedrag. Dat is vanaf 1 januari 2015 opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro.

 

DIEPGAANDE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Op geconsolideerde basis kende microStart sinds zijn lancering in 2011 2218 microkredieten toe voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro. In diezelfde periode namen bijna 10.000 personen contact op met de microkredietinstelling. 

In vijf jaar tijd hebben de cliënten van microStart meer dan 1000 jobs gecreëerd en nog eens 1000 andere bestendigd door hun eigen baan te creëren of te behouden dankzij een microkrediet.

 

OPLOSSINGEN VOOR MEER ONDERNEMINGSZIN

“2015 was een nieuw recordjaar voor ons. De vraag is bijzonder groot en we moeten die kunnen blijven beantwoorden in de best mogelijke omstandigheden. De goedkeuring van het strategisch plan en de steun van onze partners moeten dit mogelijk maken”, zegt Philippe Maystadt, voorzitter van de bestuursraad van de coöperatieve.     

Meer dan ooit strijdt microStart voor waarden als vertrouwen, solidariteit, respect, professionalisme en innovatie. Om ervoor te zorgen dat elk van ons zijn lot in handen kan nemen, verdedigt het het fundamentele recht op economisch initiatief voor iedereen, ongeacht zijn inkomen, opleidingsniveau, leeftijd of afkomst.     

Om die doelstelling te bereiken heeft de microkredietinstelling eind 2015 een ambitieus strategisch plan opgesteld voor de volgende vijf jaar. De hoofdlijnen ervan worden de komende weken bekendgemaakt.

Op internationaal vlak speelde microStart, als voorzitter van het European Microfinance Network (EMN), een belangrijke rol bij het organiseren van de eerste Europese Dag van het Microkrediet in oktober 2015. Dat initiatief werd georganiseerd in het Europees Economisch en Sociaal Comité en in meer dan 20 andere lidstaten.  

Om het ondernemerschap en de werkgelegenheid te ontwikkelen ten behoeve van de hele gemeenschap, heeft microStart ook een lijst met concrete en innovatieve voorstellen overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten.

Tot de voorgestelde maatregelen behoren onder andere het degressieve behoud van de sociale uitkeringen tijdens het eerste jaar van de activiteit én de uitbreiding van het statuut van zelfstandige in bijberoep naar werklozen en OCMW-steuntrekkenden.   

“Als het reglementaire kader wordt aangepast en het microkrediet op meer steun kan rekenen, kunnen we er volgens mij in slagen om economische ontwikkeling en sociale cohesie met elkaar te verenigen en zo honderden extra banen te scheppen”, voegt Philippe Maystadt nog toe.

 

VIJFDE WEEK VAN HET MICROKREDIET

Om het grote publiek en de politici hiervoor te sensibiliseren, organiseren microStart en zijn belangrijkste partners, van 14 tot 18 maart 2016, opnieuw de Week van het Microkrediet. Deze uitzonderlijke week valt samen met de vijfde verjaardag van de organisatie.