Naar inhoud
Als u een prospect of klant van microStart bent en een klacht wilt indienen of uw ontevredenheid wilt uiten, vul dan het daarvoor bestemde formulier in.


microStart verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving strikt na te leven en de regels in de Gedragscode van de Groep BNP Paribas toe te passen.

Via de klokkenluidersregeling, die toegankelijk is vanaf deze pagina, kunt u een melding maken over een misdaad of strafbaar feit, een bedreiging of schade voor het algemeen belang, een schending of poging tot verzwijging van een schending van het toepasselijke en dwingende recht (wetten, verordeningen ...) of een schending van de Gedragscode van de Groep BNP Paribas.

Onafhankelijke deskundigen (Aanspreekpunten) behandelen de meldingen vertrouwelijk en conform de geldende regelgeving. Het enige kanaal om anoniem een melding te doen, is de verzending van een brief naar een van de Aanspreekpunten Klokkenluiders binnen microStart:

microStart SC
Aanspreekpunt whistleblowing
Fiennesstraat 77
1070 Brussel

Klokkenluiders genieten bescherming tegen het risico op represailles zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Misbruik van de regeling kan de melder blootstellen aan sancties of vervolging. 

Ik erken dat ik de informatie over de klokkenluidersregeling van microStart en de bescherming van persoonsgegevens heb gelezen en begrepen: Data Protection Notice.

 

KLOKKENLUIDERSREGELING


Wanneer doet u een melding?
Wanneer u reden hebt om aan te nemen dat de wet of de gedragscode van BNP Paribas werd geschonden of bij een bedreiging of schade voor het algemeen belang.

Wie kan een melding doen?
Dit systeem kan worden gebruikt door:  medewerkers, stagiairs, uitzendkrachten, onderaannemers die werken aan projecten binnen microStart SC, sollicitanten, voormalige microStart-medewerkers, aandeelhouders en leden van de raad van bestuur, medecontractanten (bijvoorbeeld leveranciers) en hun onderaannemers.

Hoe doet u een melding?
Gerbuik dit formulier.

Kan mijn melding anoniem gebeuren?
Ja, de melding kan anoniem gebeuren. Toch raden wij aan om bepaalde informatie te verstrekken zodat het Aanspreekpunt contact met u kan opnemen.

Word ik op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan mijn melding wordt gegeven?
Na ontvangst van de melding krijgt u een ontvangstbewijs. U kunt vragen krijgen om het onderzoek op de juiste manier uit te voeren. Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de behandeling van uw melding.

Wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd?
Ja, de Aanspreekpunten zijn opgeleid om meldingen vertrouwelijk te behandelen en ze nemen hiervoor passende maatregelen.

Zijn er externe kanalen?
Naast het Intern meldingssysteem is er de mogelijkheid om een externe melding te sturen.
Ofwel bij één van de autoriteiten aangewezen door het Koninklijk besluit van 22/01/2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector: link. De Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten behoren tot deze bevoegde autoriteiten.
Ofwel bij de federale ombudsman. Meer informatie hierover vind je op de website van de federale ombudsman: Federaalombudsman.be.
Een openbare opzegging is eveneens mogelijk onder de voorwaarden vastgesteld bij de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

 

 

 

Terug naar het begin van de pagina